fbpx
GAFARO E-PARDUOTUVĖS PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), kuris lankosi, pageidauja įsigyti ir įsigyja prekes elektroninėje parduotuvėje, kuri pasiekiama adresu www.garafo.lt/com  (toliau Parduotuvė), ir Justina Gafarovaitė-Rašimienė, ind. veiklos pažymėjimo Nr. 840418, buveinės adresas Kernavės g.4, Vilnius, telefono numeris +370 61295914, elektroninio pašto adresas sales@gafaro.lt (toliau – Pardavėjas), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas Parduotuvėje. 

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šios Taisyklės yra teisiškai privalomas dokumentas. Pirkėjui nusprendus įsigyti prekes ar paslaugas iš Parduotuvės ir įvykdžius Taisyklėse numatytus reikalavimus, Taisyklės tampa pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
  2. Pirkti Parduotuvėje turi teisę:
   1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   2. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
   3. Juridiniai asmenys;
   4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  3. Pirkėjas prekes ir/ ar paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigojęs jų laikytis. Pirkėjas su Taisyklėmis turi susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Kai Pirkėjas nepritaria Taisyklėms (ar daliai jų), jis negali užsakyti prekių ir/ ar paslaugų. Jei Pirkėjas atlieka užsakymus Parduotuvėje, laikoma, kad jis perskaitė Taisykles, jas suprato ir su jomis sutiko bei įsipareigojo jų laikytis. 
  4. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais ir Pardavėjo privatumo politika (toliau – Privatumo politika). Prieš naudodamasis Parduotuve, Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su Privatumo politika, kurioje nurodomos pagrindinės Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo ir privatumo sąlygos. Pirkėjui naudojantis Parduotuve laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka.
  5. Atskirais naudojimosi Parduotuve etapais, pavyzdžiui, Pirkėjui registruojantis Parduotuvėje, formuojant ar tvirtinant užsakymą, Pirkėjo gali būti paprašyta patvirtinti, kad jis susipažino su Privatumo politika, pažymint atitinkamą langelį ar kitu būdu. 
  6. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su Taisyklių pakeitimais. 
  7. Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos. 
  8. Toliau Taisyklėse sąvoka „prekės“ apima ir prekes, ir paslaugas, nebent, aiškiai nurodyta ar iš konteksto akivaizdu kitaip. 

 1. PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
  1. Parduotuvėje įsigyti prekes Pirkėjas gali:
   1. Užsiregistruodamas Parduotuvėje – įvesdamas registracijos formoje prašomus nurodyti būtinus duomenis.
   2. Nesiregistruodamas Parduotuvėje – kaip neregistruotas Pirkėjas, atlikdamas Parduotuvėje nurodytus veiksmus, reikalingus prekių įsigijimui. 
  2. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, pateikia būtinus užsakymui duomenis, susipažįsta su Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“, atlieka išankstinį mokėjimą, jei tokį apmokėjimo būdą pasirinko, ir Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, atsiųsdamas patvirtinimo pranešimą (el. paštu ir / ar telefonu).
  3. Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas užsakymas, apmokėjimas ir pan. Po sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui pranešimus, susijusius su sudarytos sutarties vykdymu (pavyzdžiui informaciją, kad Pirkėjo užsakymas yra paruoštas išsiuntimui, sąskaitas ir pan.). 
  4. Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui. Sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje, Pardavėjo pasirinktu būdu.
  5. Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes. 
  6. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, pavyzdžiui, Pirkėjas nurodo prekių pristatymo adresą ten, kur Pardavėjas nevykdo prekių pristatymo, Pirkėjas nenurodo prekių pristatymo adreso, prekių specifikacijų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis, Pirkėjas, Pardavėjo nuomone, atlieka didmeninius pirkimus ir/ ar dėl kitų priežasčių, kurios individualiai nurodomos Pirkėjui. 
  7. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  1.  Pirkėjas turi teisę:
   1. Pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;
   2. Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;
   3. Grąžinti ir/ ar pakeisti nekokybiškas ir/ ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis, taip pat teise ištaisyti Pirkėjui suteiktų paslaugų trūkumus;
   4. Į kitas Taisyklėse ir/ ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
  2.  Pirkėjas įsipareigoja:
   1. Sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, kitus mokėjimus, nurodytus užsakant prekes ir priimti užsakytas prekes;
   2. Priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;
   3. Patikrinti, ar įsigyta prekė yra kokybiška, ir nedelsiant informuoti Pardavėją tel. +370 61295914 ar el. paštu sales@gafaro.lt apie pastebėtus prekės kokybės trūkumus, prekės modelio ar komplektacijos neatitikimą, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu;
   4. Pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą ar kitas Pardavėjo siūlomas paslaugas, sudaryti sąlygas jas teikti, taip pat tinkamai atsiskaityti už tokias paslaugas;
   5. Laikytis Pardavėjo nurodytų paslaugų teikimo sąlygų, pavyzdžiui iš anksto registruotis paslaugai, pateikti paslaugos teikimui reikalingą informaciją, atvykti nurodytu laiku, laikytis Pardavėjo nustatytų vidaus taisyklių ir pan.;
   6. Apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui;
   7. Pateikti teisingus registracijos, prekių pristatymui ar paslaugų teikimui reikalingus duomenis, saugoti registracijos duomenų slaptumą, nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo registracijos duomenys, ar Pirkėjo duomenys, reikalingi prekių pristatymui, paslaugų teikimui ir sutarties vykdymui;
   8. Neperduoti tretiesiems asmenims prekės ar paslaugos užsakymo numerio, užsakymo dokumentų, Parduotuvės slaptažodžio ar kitų duomenų, kurie leistų trečiajam asmeniui be Pirkėjo žinios ir sutikimo atsiimti prekes už Pirkėją ar vietoje Pirkėjo pasinaudoti paslaugomis;
   9. Nenaudoti Parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve;
   10. Laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 1. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  1.  Pardavėjas turi teisę:
   1. Be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir/ ar pažeidžia savo pareigas. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;
   2. Riboti ar uždrausti didmeninius pirkimus. Didmeniniais pirkimais Pardavėjo nuožiūra gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai, prekės užsakinėjamos neįprastai dažnai, taip pat vadovaujantis kitais kriterijais, leidžiančiais Pardavėjui manyti, kad prekės užsakomos ne vartojimo tikslais;
   3. Laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;
   4. Atsisakyti teikti paslaugas, jei Pirkėjas nesilaiko paslaugų teikimo tvarkos (iš anksto nesiregistruoja, neatvyksta nustatytu laiku), taip pat, kai Pardavėjas negali suteikti Paslaugų dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui ligos); 
   5. Pakeisti Taisykles, prekių̨ kainas, pirkimo sąlygas, paslaugų naudojimo sąlygas ir/ ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.
  2. Pardavėjas įsipareigoja:
   1. Laiku ir tinkamai pristatyti prekes ar suteikti paslaugas Pirkėjui;
   2. Jei dėl svarbių priežasčių Pardavėjas negali pristatyti prekių ar suteikti paslaugų Pirkėjui, pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar savo savybėmis itin panašią prekę ar paslaugą, o Pirkėjui atsisakius priimti tokią prekę ar paslaugą, grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas;
   3. Negalėdamas pateikti Pirkėjui prekės ar suteikti paslaugos, grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas;
   4. Sudaryti sąlygas Pirkėjui naudotis Parduotuve bei Pirkėjo įsigytomis paslaugomis;
   5. Gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą. 

 1. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS
  1. Prekių kainos Parduotuvėje ir/ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Jei Pirkėjas nesutinka su prekės kaina, nurodyta Parduotuvėje/ užsakyme, jis negali tęsti prekių užsakymo.
  2. Parduotuvėje nustatytas 10 EUR minimalus prekių krepšelis. Minimalus prekių krepšelis – tai minimali suma, už kurią Pirkėjas turi įsigyti prekių. Pirkėjui išsirinkus prekių už mažesnę sumą, toks užsakymas netvirtinamas. 
  3. Jei Pardavėjas nenurodo kitaip, prekių pristatymas ir kitos Pardavėjo siūlomos papildomos paslaugos yra mokamos ir jų kaina nėra įskaičiuota į prekių kainą. Prekių pristatymo ir papildomų paslaugų mokesčiai parodomi Pirkėjui prieš patvirtinant užsakymą.
  4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
   1. apmokėjimas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą banke arba banko filiale, su kuriuo Pardavėjas yra sudaręs paslaugų sutartį. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai kredito įstaiga Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai;
   2. apmokėjimas grynaisiais pinigais, bankine mokėjimo kortele, Pardavėjo dovanų kuponu Pardavėjo nurodytoje prekybos (veiklos) vietoje;
   3. išankstinis apmokėjimas mokėjimo kortele. Atsiskaityti galite VISA arba MASTERCARD kortelėmis. Atsiskaitymai kortele vykdomi tik jei kortelę išdavusi kredito įstaiga dalyvauja saugių atsiskaitymų internetu programose. Suvedus kortelės duomenis Pirkėjas gali būti nukreiptas į kortelę išdavusios kredito įstaigos puslapį saugos kodo suvedimui, kuris reikalingas Pirkėjo tapatybės patvirtinimui.
  5. Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti, kad kai kuriems pirkimams (pavyzdžiui, perkant už didelę sumą, perkant prekes, kurias Pardavėjas specialiai užsako Pirkėjui), bus galimas tik išankstinis apmokėjimas už prekes. 
  6. Išankstiniams mokėjimams surinkti pas Pardavėją yra įdiegta Paysera įmokų surinkimo sistema. Pirkėjai, atlikę apmokėjimą per pasirinktą kredito įstaigą, jų nurodytu el. pašto adresu gauna Paysera mokėjimo patvirtinimą.
  7. Išankstinio apmokėjimo atveju, užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie Pirkėjo mokėjimą. Kai Pirkėjas už prekes atsiskaito jų atsiėmimo metu, užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti po užsakymo atlikimo. 
  8. Pardavėjo Pirkėjui išrašytose sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. PVM sąskaita faktūra, Pardavėjo nuožiūra, Pirkėjui pateikiama jo nurodytu el. pašto adresu arba įteikiama Pirkėjui pristačius/ atsiimant prekes. 

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS
  1. Prekės pristatomos Lietuvoje, taip pat galimas pristatymas už Lietuvos ribų (Europoje Sąjungoje, Didžiojoje Britanijoje) tačiau tam tikrų prekių pristatymas tam tikrose teritorijose gali būti ribojamas. Esami ribojimai Pirkėjui bus parodomi iki užsakant prekę. 
  2. Pirkėjas pasirenka prekių pristatymo būdą iš Parduotuvėje nurodytų variantų. Prekės gali būti pristatytos per kurjerius, paštomatus, siuntų atsiėmimo terminalus, kitus pristatymo paslaugų teikėjus. Pristatymo būdų pasirinkimas gali skirtis, atsižvelgiant į vietovę, kurioje Pirkėjas pageidauja gauti prekę ir prekės pobūdį. 
  3. Pirkėjas prekes taip pat gali atsiimti pats, Pardavėjo nurodytoje prekių atsėmimo vietoje nurodytu darbo laiku ar suderinus atvykimo laiką iš anksto, adresu kernavės g.4, Vilnius. 
  4. Prekių pristatymo kaina Pirkėjui parodoma užsakymo pabaigoje, prieš atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama kartu su mokėjimu už prekes.
  5. Apie tikslią prekių pristatymo ar atsiėmimo datą ir laiką Pirkėjas informuojamas el. paštu ir /ar telefonu. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos ar pateiktos atsiėmimui per Taisyklėse, Parduotuvėje, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus pristatymo terminus, jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose, taip pat kai prekių negalima pristatyti dėl kitų aplinkybių (ekstremalios situacijos, karantino, temperatūros sąlygų ar panašių priežasčių).Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisiekia su Pirkėju ir suderina prekių pristatymo klausimus. 
  6. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užsakyme nurodyti prekes priimančio asmens kontaktus. Perduodant prekes Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos bei perduotos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  7. Jeigu sutartu pristatymo laiku Pirkėjo nėra jo nurodytu adresu, prekės laikomos nepristatytomis dėl Pirkėjo kaltės. Tokios prekės grąžinamos Pardavėjui ir Pardavėjas su Pirkėju sutaria kitą pristatymo datą. 
  8. Jei Pirkėjas neatsiima pristatytos prekės ir, Pardavėjui nepavyksta susisiekti ar suderinti kitos pristatymo datos daugiau kaip 3 (tris) dienas nuo prekių grąžinimo dėl nepristatymo, laikoma, kad pirkimo – pardavimo sutartis pasibaigė. Tokiu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą (prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos). 
  9. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.
  10. Nustačius prekių kokybės, kiekio ir/ ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas gali nepriimti tokios prekės. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti pristatymo patvirtinime ir/ ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. 
  11. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai, išskyrus tuos atvejus, kai pažeidimų ar neatitikimų iš karto nebuvo galima pastebėti. 
  12. Prekė laikoma perduota Pirkėjui Prekę pristačius Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite ar sąskaitoje – faktūroje, ar kitame prekių pristatymo dokumente.
  13. Jei prekės nepristatomos laiku, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas negali reikšti Pardavėjui reikalavimų dėl prekių pavėluoto pristatymo.
  14. Kai pirkėjo įsigytos prekės yra pristatomos el. paštu, tokios prekės laikomos pristatytomis po jų išsiuntimo Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. 
  15. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jei prekės Pirkėjui nėra pateikiamos ar pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Pardavėjui dėl tokių priežasčių grąžinta prekė nebus pakartotinai siunčiama Pirkėjui iki Pirkėjas neapmokės papildomų pristatymo išlaidų.

 1. PREKĖS KOKYBĖ IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
  1. Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių̨, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
  2. Jei Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų – vartotojų įsigytoms prekėms taikoma įprastinė 2 (dvejų) metų prekių kokybės garantija. 
  3. Pirkėjų – verslininkų įsigytoms prekėms taikoma prekių gamintojo nustatyta garantija.
  4. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 1. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
  1. Pirkėjas – vartotojas turi teisę nenurodydamas jokios priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo to laiko kai Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo (išskyrus vežėją) gauna prekę, arba  jeigu Pirkėjas-vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo paskutinės prekės pristatymo (gavimo dienos), arba jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo paskutinės partijos ar dalies pristatymo (gavimo) atsisakyti nuotolinės elektroninių ryšių priemonėmis, ne prekybos vietoje sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų, tiek ir dalies prekių atžvilgiu. Taisyklių 8.2. – 8.7 punktuose nurodytos sąlygos yra taikomos, kai prekes grąžina Pirkėjas – vartotojas.
  2. Pirkėjo – vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:
   1. Paslaugų sutartims, kai paslaugos, vartotojo sutikimu jam buvo visiškai suteiktos iki pareiškimo apie sutarties atsisakymą;
   2. Sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
   3. Sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
   4. Sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
   5. Kitoms Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytoms sutartims. 
  3. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, Pirkėjas privalo Pardavėjui el. paštu sales@gafaro.lt, pranešti apie savo sprendimą pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą, taip pat pateikti prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus (sąskaita -faktūra, kvitas ir pan.). Kad būtų laikomasi atsisakymo termino pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.
  4. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tokio pranešimo pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti / perduoti prekes Pardavėjui ar Pardavėjo nurodytam atstovui.
  5. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas, po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, Pirkėjui nurodo kitaip. Pardavėjas neatlygina Pirkėjui išlaidų, atsiradusių dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu pigiausias įprastinis ir saugus prekių grąžinimo būdas.
  6. Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant ir pristatymo išlaidas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui. Pinigai Pirkėjui grąžinami pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas arba Pirkėjo atskirai nurodytą sąskaitą, jei mokėjimas buvo atliktas ne pavedimu.  
  7. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygas, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, informacijos apie prekės išsiuntimą nepateikimo, sąskaitos nenurodymo, netikslių duomenų ar pan.).
  8. Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Pirkėjas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekes grąžinti gali Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
  9. Kai prekė yra nekokybiška, Pirkėjas gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nekokybiškos prekės grąžinamos Pardavėjo sąskaita. 
  10. Nekokybiškos paslaugos suteikimo atveju, Paslauga pakeičiama kokybiška, sumažinama jos kaina arba grąžinami už Paslaugą sumokėti pinigai. 
  11. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: 
   1. Prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje; 
   2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; 
   3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, tai yra nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); 
   4. Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta; 
   5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią sąskaitą faktūrą ar kvitą, ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą. 
  12. Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir/ ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.
  13. Prieš grąžindamas ar keisdamas nekokybiškas prekes, taip pat tais atvejais, kai kokybiškos prekės grąžinamos ne dėl sutarties atsisakymo Pirkėjas-vartotojas susisiekia su Pardavėju telefonu +370 61295914 arba el. paštu sales@gafaro.lt ir suderina prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas. 
  14. Esant nekokybiškai suteiktoms paslaugoms, Pirkėjas turi teisę reikalauti pašalinti paslaugų teikimo trūkumus, grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą, sumažinti paslaugų kainą.
  15. Pirkėjai – verslininkai dėl Prekių grąžinimo ar keitimo, turi susisiekti telefonu +370 61295914 arba el. paštu sales@gafaro.lt.

 1. NUOLAIDOS IR AKCIJOS
  1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti akcijas, taikyti nuolaidas Parduotuvėje. 
  2. Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas.
  3. Kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, ar Pirkėjas atsiskaito dovanų kortele, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma. Tokiu atveju nuolaida ar dovana nėra atkuriama ir laikoma panaudota. 
  4.  Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ir nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento. 
  5. Registruotiems Pirkėjams Pardavėjas sudaro galimybę dalyvauti lojalumo programose bei kaupti lojalumo taškus, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti tam tikras prekes ar gauti nuolaidas. Pirkėjui už prekę atsiskaičius lojalumo taškais ir vėliau pasinaudojus prekės grąžinimo teise Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma. Panaudoti lojalumo taškai nėra atkuriami. Lojalumo taškai į pinigus nekeičiami. Pirkėjas lojalumo taškus gali panaudoti tik tokia apimtimi, kaip numato Pardavėjas. Jei lojalumo taškai galioja tam tikrą laiką, Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas dėl bet kokių priežasčių nespėja pasinaudoti lojalumo taškais ir jie nustoja galioti, taip pat nekompensuoja lojalumo taškų pinigais. Pardavėjas bet kada gali koreguoti lojalumo taškų naudojimo sąlygas, sumažinti ar padidinti jų vertę ar juos anuliuoti.

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
  1. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir/ar pirkimo–pardavimo sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  2. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, nebent teisės aktai numato kitaip. 
  3. Pardavėjas neatsako už pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir/ ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, paslaugų nesuteikimą ar pavėluotą suteikimą jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės, tokios kaip, pavyzdžiui, gaisras, valstybės institucijų veiksmai, ekstremalios padėties/ karantino paskelbimas, kariniai veiksmai ar pilietiniai neramumai, ataka prieš Parduotuvės ar kitas Pardavėjo naudojamas el. sistemas, įskaitant tas kurias valdo Pardavėjo paslaugų teikėjai, ir pan.). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (veną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį.
  4. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų ar pirkimo duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių registracijos duomenų ar pirkimo duomenų ir/ ar laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
  5. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų ar pirkimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi ar prekes arba paslaugas įsigyja trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui.
  6. Pardavėjas atsako už Parduotuvės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.
  7. Jei Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas neatsako už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 1.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Parduotuvėje pateikiama informacija: Taisyklės, informacija apie Pardavėją, siūlomas prekes bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarka, Pardavėjo teikiamos prekės priežiūros paslaugos bei garantijos ir pan. laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
 2. Taisyklėms ir pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, perleisti tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
 4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo buveinės vietą, nebent teisės aktai numato kitokias teismingumo nustatymo sąlygas. 
 5. Pirkėjas-vartotojas prašymą ir/ ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, kaip numato taikomi teisės aktai, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją.  Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.
 6. Šios Taisyklės atnaujintos 2021-03-23.

DOVANŲ KUPONO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

 1. Pirkėjas iš Pardavėjo gali įsigyti Pardavėjo nurodytos ir Pirkėjo pasirinktos vertės dovanų kuponus (toliau – Kuponus).
 2. Kuponas gali būti bendro pobūdžio, leidžiantis išsirinkti prekių ir/ ar paslaugų už sumą, nurodytą Kupone, arba skirtas konkrečiai paslaugai (paslaugoms). Toks Kuponas gali būti panaudojamas tik paslaugai (paslaugoms), kurioms jis yra skirtas. 
 3. Kuponas galioja visoms Pardavėjo grožio salone teikiamoms paslaugoms (išskyrus paskutinės minutės pasiūlymus, taip pat pasiūlymus, kuriuose atskirai nurodyta, kad Kuponas yra netaikomas bei prekėms ir/ar paslaugoms, kurioms taikomos nuolaidos).
 4. Kuponas galioja ir Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje. 
 5. Kuponu galite pasinaudoti Pardavėjo grožio salone GAFARO, adresas Kernavės g. 4. 
 6. Kuponas galioja 6 mėnesius nuo jo pirkimo datos (imtinai). Jeigu Kuponas nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, vėliau jis laikomas nebegaliojančiu ir pinigai negrąžinami.
 7. Atsiskaityti už Kuponus galima išankstiniu apmokėjimu arba tiesiogiai (kortele, grynaisiais), įsigyjant/ atsiimant kuponą Pardavėjo veiklos vietoje.
 8. Kuponas Pirkėjui yra išduodamas fiziškai arba persiunčiamas jam elektroniniu formatu, Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Fiziniai Kuponai išduodami tik Pardavėjo veiklos vietoje. 
 9. Kuponai nėra keičiami į pinigus, Kuponų negalima grąžinti.
 10. Kupone nurodytą pinigų sumą būtina išnaudoti per vieną kartą. 
 11. Kupono turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą nei nurodyta Kupone, likusi suma Kupono turėtojui negrąžinama. 
 12. Pirkimo sumai viršijus Kupono vertę, Pirkėjas sumoka kainų skirtumą, kiek jo nepadengia Kupono suma.
 13. Sugadinti, pamesti ar kitaip prarasti Kuponai į naujus Kuponus nekeičiami, taip pat pinigai už juos negrąžinami. 
 14. Tiek popierinį, tiek elektroninį Kuponą, reikia pateikti atvykus pas Pardavėją paslaugų. Kupono turėtojas turi informuoti, kad jis planuoja atsiskaityti Kuponu. 
 15. Pateikus Kuponą atsiskaitymui, jis yra paimamas ir negrąžinamas.
 16. Perkant Kuponus, sąskaita faktūra neišrašoma. Pirkėjui pageidaujant, išrašomas Dovanų kupono priėmimo-perdavimo aktas. Sąskaita faktūra gali būti išrašoma tik panaudojus Kuponą.
 17. Jei Kuponas nebuvo panaudotas galiojimo laikotarpiu, pinigai nėra grąžinami ir laikoma, kad prekė ar paslauga yra suteikta.
 18. Jei Pirkėjas nori panaudoti Kuponą Pardavėjo teikiamoms paslaugoms, jis tokioms paslaugoms registruojasi bendra Pardavėjo nustatyta tvarka. 
 19. Kuponai pratęsiami tik Pardavėjo nuožiūra. Kuponus pratęsti galima tik 1 kartą ne ilgiau nei       mėn. laikotarpiui. Kuponas pratęsiamas tik dėl svarbių priežasčių, tokių kaip karantinas ar kiti valstybės institucijų pritaikyti ribojimai, iš esmės trukdantys pasinaudoti Kuponu, liga ar pan. Dėl Kupono pratęsimo Pirkėjas turi atvykti į Pardavėjo veiklos vietą arba kreiptis el. paštu sales@gafaro.lt. Pratęsti galima tik dar galiojantį Kuponą. Kuponai, kurių galiojimo laikas pasibaigė yra nepratęsiami. 
 20. Kai dėl Kuponų pratęsimo Pirkėjas kreipiasi el. paštu, toks prašymas išnagrinėjimas per 7 darbo dienas nuo prašymo ir visos reikalingos informacijos apie Kuponą pateikimo. Atsakymas Pirkėjui siunčiamas jo nurodytu el. paštu. 

MOKYMŲ ĮSIGIJIMO SĄLYGOS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Konkrečių Pardavėjo organizuojamų mokymų (toliau – Mokymai) data, trukmė, formatas, dalyvių skaičius, kita esminė informacija yra nurodoma skelbime apie Mokymus. 
  2. Mokymai gali vykti Pardavėjo nurodytose patalpose arba nuotoliniu būdu per Pardavėjo pasirinktą programą. 
  3. Registracija į Mokymus vykdoma užpildant registracijos formą, kreipiantis į Pardavėją el. paštu ar telefonu. Konkreti registracijos forma nurodoma Mokymų skelbime. Pirkėjas užregistruojamas tuomet, kai jis įvykdo registracijos sąlygas: pateikia reikiamus duomenis ir, jei taip numatyta, atlieka mokėjimą. 
  4. Apie tai, kad asmuo yra užregistruotas Mokymų dalyviu, jis informuojamas el. paštu ar telefonu. 
  5. Mokymai įvyksta susirinkus numatytai minimaliai dalyvių grupei. Patvirtinimą ir priminimą, kad mokymai tikrai įvyks, Pirkėjas gauna el. paštu kai tik paaiškėja, kad susirinko minimali dalyvių grupė arba ne vėliau nei kitą dieną po registracijos į Mokymus pabaigos.

 1. APMOKĖJIMAS UŽ MOKYMUS
  1. Apmokėti už Mokymus galima išankstiniu mokėjimu arba tiesiogiai Mokymų metu. Mokymų kaina ir apmokėjimo sąlygos yra nurodomos Mokymų skelbime. 
  2. Asmeniui paprašius, už Mokymus jam atsiunčiama sąskaita faktūra asmens nurodytu elektroniniu paštu. 
  3. Išankstinio apmokėjimo atveju Mokymai laikomi apmokėtais ir dalyvis užregistruojamas tuomet kai Pardavėjas faktiškai gauna mokėjimą. Jei, išankstinio apmokėjimo atveju, asmuo už mokymus neapmoka per 2 darbo dienas nuo pradinės registracijos, jo rezervacija yra anuliuojama ir asmuo neregistruojamas į Mokymus. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjui dėl to vėliau nepavyksta užsiregistruoti į Mokymus (pavyzdžiui, nebėra vietų). 
  4. Kai už Mokymus apmokama Mokymų metu, dalyvis užregistruojamas tuomet kai jis įvykdo registracijos sąlygas (atsiunčia registracijai reikiama informaciją ar pan.). 

 1. PINIGŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS
  1. Paaiškėjus, kad nesusirinko minimali dalyvių grupė, ir Pardavėjui nusprendus Mokymus atšaukti, Pirkėjas nedelsiant apie tai informuojami jo nurodytu el. pašto adresu ar telefonu ir jam pasiūlomos kitos Mokymų datos arba grąžinama visa už mokymus sumokėta pinigų suma.
  2. Pirkėjas, supratęs, kad nebegali atvykti į Mokymus, gali atšaukti savo registraciją, informuodamas Pardavėją el. paštu arba telefonu ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Mokymų pradžios. Jei Pirkėjas buvo sumokėjęs už Mokymus, Pardavėjas įsipareigoja už Mokymus sumokėtą visą sumą grąžinti per 14 kalendorinių dienų. 
  3. Pranešus apie nedalyvavimą likus mažiau nei 30 kalendorinių dienų, bet daugiau nei 14 kalendorinėms dienoms iki Mokymų pradžios – grąžinama 50 proc. sumokėtos sumos.
  4. Apie nedalyvavimą įspėjus likus mažiau nei 14 kalendorinėms dienoms iki Mokymų, už Mokymus sumokėti pinigai negrąžinami. Jeigu Mokymai bus organizuojami vėliau, tokiam Pirkėjui pasiūloma rinktis kitas Mokymų datas.
  5. Jeigu Mokymai transliuojami internetu per nuotolinio mokymo programas ir Pirkėjas dėl savo techninių galimybių, nesupratimo kaip prisijungti per atsiųstą nuorodą, asmeninio interneto trukdžių neprisijungia, prisijungia pavėlavęs, negirdi ar nemato Mokymų transliacijos  – pinigai už Mokymus negrąžinami.
  6. Jeigu Mokymai negali įvykti, nutrūksta jų transliacija dėl Pardavėjo kaltės, su Pirkėjais nedelsiant susisiekiama, informuojama apie problemos sprendimo variantus. Mokymai išsprendus problemas tęsiami. Jeigu Mokymus tenka perkelti į kitą Mokymų datą ir Pirkėjas negali sudalyvauti, pinigai grąžinami.

 1. MOKYMŲ DATOS KEITIMAS
  1. Nesurinkus reikiamam dalyvių skaičiui ar dėl kitų objektyvių priežasčių, Pardavėjas pasilieka teisę keisti Mokymų datą, iš anksto apie tai informuodamas Pirkėjus.
  2. Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti arba atidėti Mokymus dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo. Kai Mokymai yra atšaukiami, Pardavėjas grąžina Pirkėjui visą už Mokymus sumokėtą sumą.
  3. Apie visus pakeitimus Pardavėjas informuoja Pirkėjus jų nurodytais elektroninių paštų adresais, skubiu atveju – ir telefonų numeriais.